201807060331993582018/C 259/362912018CJC25920180723SK01SKINFO_JUDICIAL20180426262611

Vec C-291/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. apríla 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili


C2592018SK2610120180426SK0036261261

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. apríla 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Vec C-291/18)

2018/C 259/36Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grup Servicii Petroliere SA

Žalované: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 148 písm. c) v spojení s písm. a) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že za určitých podmienok sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty uplatní na dodanie samozdvíhacích vrtných plošín offshore, teda v prípade, ak samozdvíhacia vrtná plošina offshore spadá pod pojem „plavidlo“ v zmysle vyššie uvedeného článku Únie, keďže uvedený článok upravuje na základe názvu siedmej kapitoly tejto smernice „oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave“?

2.

V prípade kladnej odpovede na túto otázku, vyplýva z výkladu článku 148 písm. c) v spojení s písm. a) smernice 2006/112/ES, že rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie oslobodenia od DPH je skutočnosť, že samozdvíhacia vrtná plošina offshore, ktorá sa použila na plavbu aj na otvorenom mori, má počas jej používania (ako obchodná/priemyselná činnosť) ostať skutočne v pohyblivom stave, plávať na hladine a premiestňovať sa v mori z jedného miesta na druhé miesto počas doby dlhšej ako je doba, počas ktorej sa v dôsledku vŕtania v mori nachádza v nepohyblivom, nehybnom stave, teda že používanie plošiny na plavbu v porovnaní s vŕtaním má byť skutočne hlavnou činnosťou?


( 1 ) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).