201807060331993582018/C 259/362912018CJC25920180723PL01PLINFO_JUDICIAL20180426262611

Sprawa C-291/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Grup Servicii Petroliere SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili


C2592018PL2610120180426PL0036261261

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Grup Servicii Petroliere SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Sprawa C-291/18)

2018/C 259/36Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureşti

Strony

Strona skarżąca: Grup Servicii Petroliere SA

Strona przeciwna: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 148 lit. c) w związku z [art. 148] lit. a) dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ( 1 ) należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie z podatku od wartości dodanej stosuje się w określonych warunkach do dostawy samopodnośnej morskiej platformy wiertniczej, to znaczy, czy samopodnośna platforma wiertnicza objęta jest zakresem pojęcia „jednostki pływającej” w rozumieniu cytowanego przepisu prawa Unii Europejskiej, w zakresie w jakim wspomniany przepis, zgodnie z tytułem rozdziału 7 dyrektywy, reguluje „zwolnienia związane z transportem międzynarodowym”?

2)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, czy z interpretacji art. 148 lit. c) w związku z [art. 148] lit. a) dyrektywy 2006/112/WE wynika, że zasadniczy warunek dla zastosowania zwolnienia z podatku od wartości dodanej stanowi to, że podczas eksploatacji (w ramach działalności handlowej/przemysłowej), samopodnośna morska platforma wiertnicza, która wypłynęła na pełne morze, musi pozostawać rzeczywiście w ruchu, dryfować, przemieszczając się na morzu z jednego punktu do drugiego przez okres dłuższy niż okres, w trakcie którego pozostaje nieruchoma w jednym miejscu na skutek prowadzenia odwiertów na morzu, to znaczy, czy działalność żeglugi morskiej musi faktycznie przeważać nad aktywnością wiertniczą?


( 1 ) Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).