201807060331993582018/C 259/362912018CJC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180426262611

Lieta C-291/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili


C2592018LV2610120180426LV0036261261

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Lieta C-291/18)

2018/C 259/36Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Grup Servicii Petroliere SA

Atbildētājas: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ( 1 ) 148. panta c) punkts, lasot to kopā ar šā panta a) punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa noteiktos apstākļos piemēro pašizceļošu piekrasta zonas urbšanas platformu nodošanai citam īpašniekam, proti, vai pašizceļoša piekrasta zonas urbšanas platforma ietilpst “kuģa” jēdzienā iepriekš minētās Savienības tiesību normas izpratnē, tā kā minētā tiesību norma, pamatojoties uz tās pašas direktīvas 7. nodaļas nosaukumu, regulē “atbrīvojum[us] starptautiskajai transportēšanai”?

2)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai no Direktīvas 2006/112/EK 148. panta c) punkta, lasot to kopā ar šā panta a) punktu, interpretācijas izriet, ka būtisks nosacījums atbrīvojuma no pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai ir apstāklis, ka pašizceļošas piekrasta zonas urbšanas platformas, kas aizkuģojusi līdz atklātai jūrai, izmantošanas laikā (tai veicot komerciālu/rūpniecisku darbību) tai faktiski ir jāpaliek kustībā, jāpeld, pārvietojoties jūrā no viena punkta uz citu, ilgāk, nekā tā atrodas stacionārā, nekustīgā stāvoklī, pēc urbšanas darbības veikšanas atklātā jūrā, proti, vai kuģošanas darbībai ir faktiski jāprevalē pār urbšanas darbību?


( 1 ) Padomes Direktīva 2006/112/ES (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2007, L 347, 1. lpp.).