201806290241986752018/C 249/202902018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL20180426141521

Vec C-290/18: Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Európska komisia/Portugalská republika


C2492018SK1410120180426SK0020141152

Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Európska komisia/Portugalská republika

(Vec C-290/18)

2018/C 249/20Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: P. Costa Oliveira a C. Hermes, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 4 smernice 92/43/EHS ( 1 ) o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tým, že okamžite, najneskôr však do šiestich rokov, neoznačila 7 lokalít európskeho významu pre atlantický biogeografický región, uznaných rozhodnutím Komisie 2004/813/ES zo 7. decembra 2004 ( 2 ), ako ani 54 území európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť, uznaných rozhodnutím Komisie 2006/613/ES z 19. júla 2006 ( 3 ), ako osobitné chránené územia,

určil, že Portugalská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 1 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tým, že neprijala potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v 7 lokalitách atlantického biogeografického regiónu, uznaných rozhodnutím Komisie 2004/813/ES zo 7. decembra 2004, a na 54 územiach európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť, uznaných rozhodnutím Komisie 2006/613/ES z 19. júla 2006,

zaviazal Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 4 ods. 4 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín bola Portugalská republika povinná označiť ako osobitné chránené územia 7 lokalít európskeho významu pre atlantický biogeografický región, uznaných rozhodnutím Komisie 2004/813/ES zo 7. decembra 2004, a 54 území európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť, uznaných rozhodnutím Komisie 2006/613/ES z 19. júla 2006, v lehote šiestich rokov od dátumu prijatia uvedených rozhodnutí. Uvedená lehota uplynula 7. decembra 2010, resp. 19. júla 2012. Portugalská republika stále ešte neoznačila lokality európskeho významu ako osobitné chránené územia.

Článok 6 ods. 1 smernice 92/43/EHS ukladá členským štátom povinnosť prijať pre osobitne chránené územia potrebné ochranné opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách.

Komisia sa domnieva, že opatrenia prijaté Portugalskou republikou – a to tak Plano Setorial da Rede Natura 2000, ako aj ďalšie opatrenia, na ktoré odkazujú portugalské orgány – neodpovedajú ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, a teda nemôžu byť považované za „potrebné ochranné opatrenia“ v zmysle článku 6 ods. 1 smernice.


( 1 ) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102).

( 2 ) Rozhodnutie Komisie 2004/813/ES zo 7. decembra 2004, ktorým sa prijíma v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS zoznam lokalít európskeho významu pre atlantický biogeografický región (Ú. v. EÚ L 387, 2004, s. 1).

( 3 ) Rozhodnutie Komisie 2006/613/EHS z 19. júla 2006, ktorým sa v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS prijíma zoznam území európskeho významu pre stredomorskú biogeografickú oblasť (Ú. v. EÚ L 259, 2006, s. 1).