201806290241986752018/C 249/202902018CJC24920180716LV01LVINFO_JUDICIAL20180426141521

Lieta C-290/18: Prasība, kas celta 2018. gada 26. aprīlī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika


C2492018LV1410120180426LV0020141152

Prasība, kas celta 2018. gada 26. aprīlī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-290/18)

2018/C 249/20Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: P. Costa de Oliveira un C. Hermes)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi pienākumus, kas paredzēti Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ( 1 ) 4. panta 4. punktā, jo cik vien iespējams īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešos gados nav piešķīrusi īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu 7 Kopienas nozīmes teritorijām Atlantijas bioģeogrāfiskajā reģionā, kas atzītas ar Komisijas 2004. gada 7. decembra Lēmumu 2004/813/EK ( 2 ), un 54 Kopienas nozīmes teritorijām Vidusjūras bioģeogrāfiskajā reģionā, kas atzītas ar Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmumu 2006/613/EK ( 3 );

atzīt, ka Portugāles Republika nav izpildījusi pienākumus, kas paredzēti Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 1. punktā, jo nav noteikusi vajadzīgos aizsardzības pasākumus, kuri atbilst 7 ar Komisijas 2004. gada 7. decembra Lēmumu 2004/813/EK atzītajās Atlantijas bioģeogrāfiskā reģiona teritorijās un 54 ar Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmumu 2006/613/EK atzītajās Vidusjūras bioģeogrāfiskā reģiona teritorijās sastopamo I pielikumā minēto dabisko dzīvotņu veidu un II pielikumā minēto sugu ekoloģiskajām prasībām;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4. panta 4. punktā noteikto Portugāles Republikai bija jāpiešķir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss 7 Kopienas nozīmes teritorijām Atlantijas bioģeogrāfiskajā reģionā, kas atzītas ar Komisijas 2004. gada 7. decembra Lēmumu 2004/813/EK, un 54 Kopienas nozīmes teritorijām Vidusjūras bioģeogrāfiskajā reģionā, kas atzītas ar Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmumu 2006/613/EK, ne vēlāk kā sešos gados no šo lēmumu pieņemšanas dienas. Minētais termiņš beidzās attiecīgi 2010. gada 7. decembrī un 2012. gada 19. jūlijā. Taču šīm Kopienas nozīmes teritorijām Portugāles Republikas joprojām nav piešķīrusi īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusu.

Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 1. punktā dalībvalstīm ir prasīts attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām noteikt vajadzīgos aizsardzības pasākumus, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot atbilstīgus apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti īpaši šīm teritorijām vai iekļauti citos attīstības plānos, kā arī atbilstīgus normatīvus, administratīvus vai līgumiskus pasākumus, kuri atbilst šajās teritorijās sastopamo I pielikumā minēto dabisko dzīvotņu veidu un II pielikumā minēto sugu ekoloģiskajām prasībām.

Komisija uzskata, ka pasākumi, ko noteikusi Portugāles Republika, proti, Natura 2000 tīkla sektorālais plāns, kā arī pārējie Portugāles iestāžu norādītie pasākumi neatbilst direktīvas I pielikuma dabisko dzīvotņu veidu un II pielikuma sugu īpašajām ekoloģiskajām prasībām un tāpēc nav uzskatāmi par “vajadzīgajiem aizsardzības pasākumiem” direktīvas 6. panta 1. punkta izpratnē.


( 1 ) Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV 1992, L 206, 7. lpp.).

( 2 ) 2004/813/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 7. decembris), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Atlantijas bioģeogrāfiskajam reģionam (OV 2004, L 387, 1. lpp.).

( 3 ) 2006/613/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 19. jūlijs), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sarakstu Vidusjūras bioģeogrāfiskajam reģionam (OV 2006, L 259, 1. lpp.).