201806290241986752018/C 249/202902018CJC24920180716FI01FIINFO_JUDICIAL20180426141521

Asia C-290/18: Kanne 26.4.2018 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta


C2492018FI1410120180426FI0020141152

Kanne 26.4.2018 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(Asia C-290/18)

2018/C 249/20Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Costa de Oliveira ja C. Hermes)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta toteamaan, että

Portugalin tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY ( 1 ) 4 artiklan 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole muodostanut seitsemää 7.12.2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/813/EY ( 2 ) hyväksyttyä Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevaa yhteisön tärkeänä pitämää aluetta ja 54:ää 19.7.2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/613/EY ( 3 ) hyväksyttyä Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevaa yhteisön tärkeänä pitämää aluetta erityisten suojelutoimien alueiksi mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden vuoden kuluessa

Portugalin tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia suojelutoimenpiteitä, jotka vastaavat mainitun direktiivin liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia, seitsemällä 7.12.2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/813/EY hyväksytyllä Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevalla yhteisön tärkeänä pitämällä alueella ja 54:llä 19.7.2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/613/EY hyväksytyllä Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevalla yhteisön tärkeänä pitämällä alueella.

Portugalin tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaan Portugalin tasavallan piti muodostaa erityisten suojelutoimien alueiksi seitsemän 7.12.2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/813/EY hyväksyttyä Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevaa yhteisön tärkeänä pitämää aluetta ja 54 19.7.2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/613/EY hyväksyttyä Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevaa yhteisön tärkeänä pitämää aluetta viimeistään kuuden vuoden kuluessa näiden päätösten tekemisestä. Mainitut määräajat päättyivät 7.12.2010 ja 19.7.2012. Portugalin tasavalta ei ole kuitenkaan vielä muodostanut yhteisön tärkeänä pitämiä alueita erityisten suojelutoimien alueiksi.

Direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarvittavat suojelutoimenpiteet ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia, jotka koskevat erityisesti näitä alueita tai jotka sisältyvät muihin kehityssuunnitelmiin, sekä tarpeellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopimusoikeudellisia toimenpiteitä, jotka vastaavat liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia vaatimuksia alueilla.

Komissio katsoo, että Portugalin tasavallan toteuttamat toimet, erityisesti natura 2000 -verkoston alueellinen suunnitelma ja muut Portugalin viranomaisten mainitsemat toimenpiteet eivät vastaa direktiivin liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien erityisiä ekologisia vaatimuksia eikä niiden voida näin ollen katsoa olevan direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ”tarvittavia suojelutoimenpiteitä”.


( 1 ) Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL 1992, L 206, s. 7).

( 2 ) Neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta Atlantin luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista 7.12.2004 tehty komission päätös 2004/813/EY (EUVL 2004, L 387, s. 1).

( 3 ) Neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista 19.8.2006 tehty komission päätös 2006/613/EY (EUVL 2006, L 259, s. 1).