201807200222013232018/C 276/252852018CJC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180425171821

Cauza C-285/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 25 aprilie 2018 – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija


C2762018RO1710120180425RO0025171182

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 25 aprilie 2018 – Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

(Cauza C-285/18)

2018/C 276/25Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Recurente (pârâte în primă instanță): Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

Alte părți în recurs: UAB „Irgita”, UAB „Kauno švara”

Întrebările preliminare

1)

Având în vedere circumstanțele din litigiul principal, în care procedurile de încheiere a operațiunii interne în litigiu, inter alia, procedurile administrative, au fost inițiate la un moment la care Directiva 2004/18 ( 1 ) era încă în vigoare, dar contractul în sine a fost încheiat la 19 mai 2016, moment la care Directiva 2004/18 nu mai era în vigoare, operațiunea internă intră în domeniul de aplicare al Directivei 2004/18 sau în cel al Directivei 2014/24 ( 2 )?

2)

Presupunând că operațiunea internă intră în domeniul de aplicare al Directivei 2004/18:

a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a) din directivă (însă fără a se limita la acesta), luând în considerare Hotărârile pronunțate de Curtea de Justiție în cauza Teckal (C-107/98), în cauza Jean Auroux și alții (C-220/05), în cauza ANAV (C-410/04), precum și în alte cauze, trebuie înțeles și interpretat în sensul că noțiunea „operațiune internă” intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, iar dreptul național al statelor membre nu are incidență asupra conținutului și aplicării noțiunii respective, inter alia, prin limitarea încheierii unor astfel de operațiuni, de exemplu condiția conform căreia calitatea, disponibilitatea și continuitatea serviciilor care trebuie prestate să nu poată fi asigurate prin atribuirea de contracte de achiziții publice?

b)

Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este negativ, în sensul că noțiunea „operațiune internă” intră, în tot sau în parte, în domeniul de aplicare al dreptului statelor membre, prevederea din Directiva 2004/18 menționată anterior trebuie interpretată în sensul că statele membre dispun de o putere de apreciere pentru a stabili limite sau condiții suplimentare pentru încheierea de operațiuni interne (în raport cu dreptul Uniunii și jurisprudența Curții de Justiție prin care a fost interpretat dreptul respectiv) dar își pot exercita această putere de apreciere doar prin intermediul unor norme de drept pozitiv specifice și clare din domeniul achizițiilor publice?

3)

Presupunând că operațiunea internă intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/24:

a)

Prevederile articolului 1 alineatul (4) și ale articolului 12 din directivă și cele ale articolului 36 din Cartă, interpretate împreună sau separat (însă fără a se limita la acestea), luând în considerare Hotărârile pronunțate de Curtea de Justiție în cauza Teckal (C-107/98), în cauza Jean Auroux și alții (C-220/05), în cauza ANAV (C-410/04), precum și în alte cauze trebuie înțelese și interpretate în sensul că noțiunea „operațiune internă” intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, iar dreptul național al statelor membre nu are incidență asupra conținutului și aplicării noțiunii respective, inter alia, prin limitarea încheierii unor astfel de operațiuni, de exemplu condiția conform căreia calitatea, disponibilitatea și continuitatea serviciilor prestate să nu poată fi asigurate prin atribuirea de contracte de achiziții publice?

b)

Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este negativ, în sensul că noțiunea „operațiune internă” intră, în tot sau în parte, în domeniul de aplicare al dreptului statelor membre, prevederile articolului 12 din Directiva 2014/24 ar trebui interpretate în sensul că statele membre dispun de o putere de apreciere pentru a stabili limite sau condiții suplimentare pentru încheierea de operațiuni interne (în raport cu dreptul Uniunii și jurisprudența Curții de Justiție prin care a fost interpretat dreptul respectiv) dar își pot exercita această putere de apreciere doar prin intermediul unor norme de drept pozitiv specifice și clare din domeniul achizițiilor publice?

4)

Indiferent care dintre cele două directive se aplică în raport cu operațiunea internă în discuție, principiul egalității și principiul nediscriminării prestatorilor în cadrul procedurilor de achiziții publice precum și principiul transparenței (articolul 2 din Directiva 2004/18 și articolul 18 din Directiva 2014/24), interdicția generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate (articolul 18 TFUE), dreptul de stabilire (articolul 49 TFUE), libera prestare a serviciilor (articolul 56 TFUE), posibilitatea de a acorda întreprinderilor drepturi exclusive (articolul 106 TFUE), precum și jurisprudența Curții de Justiție (Hotărârile pronunțate în cauzele Teckal, ANAV, Sea, Undis Servizi și în alte cauze) trebuie înțelese și interpretate în sensul că o operațiune internă încheiată între o autoritate contractantă și o entitate separată din punct de vedere juridic de acea autoritate contractantă, în situația în care autoritatea contractantă exercită un control asupra entității respective într-o manieră similară controlului exercitat asupra propriilor departamente, iar activitatea entității respective este reprezentată în principal de o activitate în beneficiul autorității contractante, este, în sine, legală, inter alia, nu încalcă dreptul altor operatori economici la concurență loială, nu discriminează pe acești operatori și nu conferă niciun privilegiu entității controlate cu care s-a încheiat operațiunea internă?


( 1 ) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116).

( 2 ) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).