201807270602025212018/C 285/312822018CJC28520180813SV01SVINFO_JUDICIAL20180425171821

Mål C-282/18 P: Överklagande ingett den 25 april 2018 av The Green Effort Ltd av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 februari 2018 i mål T-794/17, The Green Effort Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet


C2852018SV1710120180425SV0031171182

Överklagande ingett den 25 april 2018 av The Green Effort Ltd av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 februari 2018 i mål T-794/17, The Green Effort Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-282/18 P)

2018/C 285/31Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: The Green Effort Ltd (ombud: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens (andra avdelningen) beslut den 23 februari 2018, mål T-794/17 i dess helhet,

ogiltigförklara de överklagade besluten,

ogiltigförklara upphävandet av det registrerade EU-varumärket nr 9 528 001,

avvisa ansökan om upphävande,

bifalla ansökan om återställande av försutten tid (restitution in integrum),

inhämta och till målet foga dokumenten avseende förfarandet vid EUIPO rörande hävning 12343 C, 10757 C, 10524 C, förfaranden rörande hinder mot registrering B 002165119; B 002199274; B 002344565; B 002367038; B 002513086 och B 002513151,

förplikta EUIPO och den part som ansökt om annullering att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader.

Grunder och huvudargument

Klaganden anger följande sex grunder medan tribunalens avgörande grundades på den första grunden för överklagandet och den andra till sjätte grunden visar att beslutet inte är korrekt av andra anledningar.

Första grunden för överklagandet: verkställande direktör för byrån har den 16 augusti 2017 åsidosatt artikel 3 (4) beslut nr 17-4 avseende kommunikation på elektronisk väg.

Till stöd för denna första grund anförs: tribunalen bortsåg från det förhållandet att en anmälan ska anses ha gjorts på den femte kalenderdagen som följer på den dag då det aktuella dokumentet skapats i EUIPO:s system. Av det skälet har tribunalen på fel sätt beräknat tiden för att ge in överklagande av det beslut som fattades den 11 september 2017 av EUIPO, andra överklagandenämnden.

Andra grunden för överklagandet: överklagandet ska bifallas eftersom de angripna EUIPO-besluten strider mot klagandens rättigheter eftersom ansökan om upphävande skulle ha avisats på grund av ond tro och lämnande av oriktig fakta.

Tredje grunden för överklagandet: överklagandet ska bifallas då de överklagade EUIPO-besluten inskränker klagandens rättigheter eftersom innehavarens bevisning om verklig användning har lämnats in till EUIPO inom den föreskrivna tidsfristen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 ( 1 ).

Fjärde grunden för överklagandet: överklagandet ska bifallas eftersom de överklagade EUIPO-besluten kränker klagandens rättigheter med hänsyn till att innehavarens bevisning om verklig användning sändes till EUIPO inom den tidsfrist som bestämts av EUIPO.

Femte grunden för överklagandet: överklagandet ska bifallas då de överklagade EUIPO-besluten kränker klagandens rättigheter eftersom om EUIPO inte lyckades ta emot bevis om användning via systemet för elektronisk kommunikation och/eller via telefax, så var det på grund av tekniska fel i dessa system.

Sjätte grunden för överklagandet: överklagandet ska bifallas eftersom de överklagade EUIPO-besluten kränker klagandens rätt då EUIPO, och därefter andra överklagandenämnden, felaktigt har avslagit klagandens ansökan om återställande av försutten tid (restitution in integrum).


( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EUT L 303, 1995 s. 1).