201807270602025212018/C 285/312822018CJC28520180813SK01SKINFO_JUDICIAL20180425171821

Vec C-282/18 P: Odvolanie podané 25. apríla 2018: The Green Effort Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. februára 2018 vo veci T-794/17, The Green Effort Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo


C2852018SK1710120180425SK0031171182

Odvolanie podané 25. apríla 2018: The Green Effort Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. februára 2018 vo veci T-794/17, The Green Effort Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-282/18 P)

2018/C 285/31Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: The Green Effort Ltd (v zastúpení: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil v celom rozsahu uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 23. februára 2018 vo veci T-794/17),

zrušil napadnuté rozhodnutia,

zrušil zrušenie ochrannej známky Európskej únie zapísanej pod číslom 9 528 001,

zamietol návrh na zrušenie práv,

vyhovel žiadosti odvolateľky o uvedenie do predchádzajúceho stavu,

dal si predložiť dokumenty z konania o výmaze pred EUIPO: 12343 C; 10757 C a 10524 C a z námietkového konania B 002 165 119; B 002 199 274; B 002 344 565; B 002 367 038; B 002 513 086 a B 002 513 151, a odkazoval na ne.

uložil EUIPO a navrhovateľovi na výmaz povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka zakladá svoje odvolanie na šiestich odvolacích dôvodoch, z ktorých vyplýva, že rozhodnutie Všeobecného súdu bolo založené na prvom odvolacom dôvode a že 2. až 6. odvolací dôvod preukazujú, že rozhodnutie nie je správne z iných dôvodov.

Prvý odvolací dôvod je založený na porušení článku 3 ods. 4 rozhodnutia č. 17-4 apríla výkonného riaditeľa EUIPO zo 16. augusta 2017 týkajúceho sa komunikácie pomocou elektronických prostriedkov.

Tvrdenia uvedené na podporu odvolania: Všeobecný súd nezohľadnil skutočnosť, že oznámenie sa považuje za uskutočnené v piaty kalendárny deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol dokument vytvorený systémom EUIPO. Z tohto dôvodu Všeobecný súd nesprávne vypočítal lehotu na podanie odvolania proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 11. septembra 2017.

Druhý odvolací dôvod je založený na tom, že odvolanie sa musí vyhlásiť za dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutia EUIPO porušujú práva odvolateľky z toho dôvodu, že návrh na zrušenie práv podaný navrhovateľom na výmaz bol neprípustný z dôvodu nekonania v dobrej viere a uvedenia nepresných skutkových okolností.

Tretí odvolací dôvod je založený na tom, že odvolanie sa musí vyhlásiť za dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutia EUIPO porušujú práva odvolateľky, pretože dôkaz o riadnom používaní bol EUIPO predložený v rámci zákonnej lehoty podľa nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 ( 1 ).

Štvrtý odvolací dôvod je založený na tom, že odvolanie sa musí vyhlásiť za dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutia EUIPO porušujú práva odvolateľky, pretože dôkaz o riadnom používaní od majiteľky bol EUIPO predložený v rámci lehôt stanovených EUIPO.

Piaty odvolací dôvod je založený na tom, že odvolanie sa musí vyhlásiť za dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutia EUIPO porušujú práva odvolateľky, keďže, ak EUIPO nedostal dôkaz o riadnom používaní prostredníctvom elektronického komunikačného systému a/alebo faxom, bolo to spôsobené technickými poruchami týchto systémov.

Šiesty odvolací dôvod je založený na tom, že odvolanie sa musí vyhlásiť za dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutia EUIPO porušujú práva odvolateľky z toho dôvodu, že EUIPO a subsidiárne druhý odvolací senát nesprávne odmietli žiadosť odvolateľky o uvedenie do predchádzajúceho stavu.


( 1 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).