201807270602025212018/C 285/312822018CJC28520180813HR01HRINFO_JUDICIAL20180425171821

Predmet C-282/18 P: Žalba koju je 25. travnja 2018. podnio The Green Effort Ltd protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 23. veljače 2018. u predmetu T-794/17: The Green Effort Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)


C2852018HR1710120180425HR0031171182

Žalba koju je 25. travnja 2018. podnio The Green Effort Ltd protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 23. veljače 2018. u predmetu T-794/17: The Green Effort Ltd protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(Predmet C-282/18 P)

2018/C 285/31Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: The Green Effort Ltd (zastupnik: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti poništi odluku Općeg suda (drugo vijeće) od 23. veljače 2018. u predmetu T-794/17;

poništi pobijane odluke;

poništi opoziv žiga Europske unije registriranog pod br. 9 528 001;

odbije zahtjev za opoziv prava;

odobri njegov zahtjev za restitutio in integrum;

pribavi i pozove se na dokumente u postupcima za proglašenje ništavosti pred EUIPO-om 12343 C, 10757 C i 10524 C i postupcima povodom prigovora B 002165119; B 002199274; B 002344565; B 002367038; B 002513086 i B 002513151;

naloži EUIPO-u i podnositelju zahtjeva za opoziv da snose vlastite i žaliteljeve troškove.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj se poziva na šest sljedećih žalbenih razloga, pri čemu se odluka Općeg suda temeljila na prvom žalbenom razlogu, dok se ostalim žalbenim razlozima dokazuje da odluka nije pravilna zbog drugih razloga.

Prvi žalbeni razlog: povreda članka 3. stavka 4. Odluke br. 17-4 izvršnog direktora Ureda od 16. kolovoza 2017. o komunikaciji elektroničkim sredstvima.

Argumenti u prilog žalbi: Opći sud nije uzeo u obzir činjenicu da se treba smatrati da je obavijest poslana u roku od pet kalendarskih dana od dana nastanka dokumenta u EUIPO-ovim sustavima. Zbog toga je Opći sud pogrešno izračunao rok za podnošenje tužbe protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. rujna 2017.

Drugi žalbeni razlog: žalbu treba proglasiti osnovanom, s obzirom na to da se pobijanim EUIPO-ovim odlukama krše žaliteljeva prava, jer je zahtjev za opoziv koji je podnio podnositelj zahtjeva za opoziv nedopušten zbog zle vjere i pogrešnog prikaza činjeničnog stanja.

Treći žalbeni razlog: žalbu treba proglasiti osnovanom, s obzirom na to da se pobijanim EUIPO-ovom odlukama krše žaliteljeva prava, jer je nositelj podnio dokaz stvarne uporabe EUIPO-u u rokovima predviđenima Uredbom Komisije (EZ) br. 2868/95 ( 1 ).

Četvrti žalbeni razlog: žalbu treba proglasiti osnovanom, s obzirom na to da se pobijanim EUIPO-ovim odlukama krše žaliteljeva prava, jer je nositelj podnio dokaz stvarne uporabe EUIPO-u u rokovima koje je potonji odredio.

Peti žalbeni razlog: žalbu treba proglasiti osnovanom, s obzirom na to da se pobijanim EUIPO-ovim odlukama krše žaliteljeva prava, jer EUIPO nije primio dokaz stvarne uporabe putem elektroničkog sustava komunikacije i/ili telefaksa zbog tehničkih problema u tim sustavima.

Šesti žalbeni razlog: žalbu treba proglasiti osnovanom, s obzirom na to da se pobijanim EUIPO-ovim odlukama krše žaliteljeva prava, jer su EUIPO i zatim drugo žalbeno vijeće pogrešno odbili žaliteljev zahtjev za restitutio in integrum.


( 1 ) Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.)