201807270602025212018/C 285/312822018CJC28520180813ET01ETINFO_JUDICIAL20180425171821

Kohtuasi C-282/18 P: The Green Effort Ltd 25. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. veebruari 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-794/17: The Green Effort Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet


C2852018ET1710120180425ET0031171182

The Green Effort Ltd 25. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. veebruari 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-794/17: The Green Effort Ltd versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(Kohtuasi C-282/18 P)

2018/C 285/31Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: The Green Effort Ltd (esindaja: Rechtsanwalt A. Ziehm)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (teine koda) 23. veebruari 2018. aasta määrus kohtuasjas T-794/17 tervikuna;

tühistada vaidlusalused otsused;

tühistada ELi kaubamärgi 9 528 001 kehtetuks tunnistamine;

lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi;

rahuldada hageja tähtaja ennistamise taotlus;

taotleda EUIPO tühistamismenetluse dokumendid 12343 C, 10757 C, 10524 C ja vastulausemenetluse dokumendid B 002165119; B 002199274; B 002344565; B 002367038; B 002513086 ja B 002513151 ning tugineda neile;

jätta EUIPO ja kehtetuks tunnistamise taotleja kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja hageja kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab oma apellatsioonkaebust kuue väitega, mille kohaselt Üldkohtu määrus põhines esimesel väitel ning väidetega kaks kuni kuus soovitakse osutada, et see määrus on ebaõige muudel alustel.

1.

apellatsioonkaebuse alus: EUIPO tegevdirektori 16. augusti 2017. aasta otsuse nr EX 17-4 elektrooniliste sidevahendite abil suhtlemise kohta artikli 3 lõike 4 rikkumine.

Apellatsioonkaebust toetavad argumendid: Üldkohus ei arvestanud asjaoluga, et teavitamine loetakse toimunuks viiendal kalendripäeval pärast dokumendi loomist EUIPO süsteemi poolt. Seetõttu arvutas Üldkohus vääralt ajavahemikku, mille jooksul saab EUIPO teise apellatsioonikoja 11. septembri 2017. aasta otsuse peale esitada hagi.

2.

apellatsioonkaebuse alus: apellatsioonkaebus on põhjendatud, kuna vaidlusalused EUIPO otsustega on rikutud apellatsioonkaebuse esitaja õigust, sest kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus oli pahausksuse ja faktide moonutamise tõttu vastuvõetamatu.

3.

apellatsioonkaebuse alus: apellatsioonkaebus on põhjendatud, kuna vaidlustatud EUIPO otsused rikuvad apellandi õigusi, sest omanik esitas EUIPO-le tegeliku kasutamise kohta tõendid komisjoni määruses (EÜ) nr 2868/95 ( 1 ) ettenähtud tähtaja jooksul.

4.

apellatsioonkaebuse alus: apellatsioonkaebus on põhjendatud, kuna vaidlustatud EUIPO on rikutud apellandi õigusi, sest omanik esitas EUIPO-le tegeliku kasutamise kohta tõendid EUIPO ettenähtud tähtaja jooksul.

5.

apellatsioonkaebuse alus: apellatsioonkaebus on põhjendatud, kuna vaidlustatud EUIPO otsustega on rikutud apellandi õigusi, kuna kui EUIPO ei saanud tõendeid tegeliku kasutamise kohta kätte elektrooniliste sidevahendite või faksi teel, siis oli see tingitud tehnilistest puudustest neis süsteemides.

6.

apellatsioonkaebuse alus: apellatsioonkaebus on põhjendatud, kuna vaidlustatud EUIPO otsustega on rikutud apellandi õigusi, kuna EUIO ja teine apellatsioonikoda jätsid hageja tähtaja ennistamise taotluse ebaõigesti rahuldamata.


( 1 ) Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189).