201807270602025212018/C 285/312822018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180425171821

Sag C-282/18 P: Appel iværksat den 25. april 2018 af The Green Effort Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 23. februar 2018 i sag T-794/17 — The Green Effort Ltd mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret


C2852018DA1710120180425DA0031171182

Appel iværksat den 25. april 2018 af The Green Effort Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 23. februar 2018 i sag T-794/17 — The Green Effort Ltd mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-282/18 P)

2018/C 285/31Processprog: engelsk

Parter

Appellant: The Green Effort Ltd (ved Rechtsanwalt A. Ziehm)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Afgørelse truffet af Retten (Anden Afdeling) den 23. februar 2018 i sag T-794/17 ophæves i sin helhed.

De omtvistede afgørelser annulleres.

Fortabelsen af det registrerede EU-varemærke 9 528 001 annulleres.

Der meddeles afslag på begæringen om fortabelse af rettighederne.

Appellantens begæring om »restitutio in integrum« tages til følge.

Der foretages indhentelse af og henvisning til dokumenterne i EUIPO-sagerne Ugyldighedssag 12343 C, 10757 C og 10524 C, og indsigelsessag B 002165119, B 002199274, B 002344565, B 002367038, B 002513086 og B 002513151.

EUIPO og indgiveren af ugyldighedsbegæringen tilpligtes at bære deres egne omkostninger og betaler de af appellanten afholdte omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen fremsat følgende seks appelanbringender, ifølge hvilke Rettens afgørelse var baseret på det første appelanbringende, og det andet til sjette appelanbringende påviser, at afgørelsen ikke er korrekt af andre årsager.

Det første appelanbringende: Tilsidesættelse af artikel 3, stk. 4, i afgørelse nr. 17-4 om kommunikation via elektroniske midler truffet den 16. august 2017 af den administrerende direktør ved EUIPO.

Argumenter til støtte for appellen: Retten så bort fra den omstændighed, at dokumentet betragtes som meddelt på femtedagen efter den dag, hvor dokumentet blev oprettet i EUIPO’s systemer. Af denne grund fejlberegnede Retten fristen for at anlægge sag til prøvelse af afgørelsen truffet den 11. september 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO.

Det andet appelanbringende: Appellen skal tages til følge, idet de anfægtede afgørelser fra EUIPO tilsidesætter appellantens rettigheder, eftersom begæringen om fortabelse fra indgiveren af ugyldighedsbegæringen ikke kunne antages til realitetsbehandling på grund af ond tro og ukorrekt fremstilling af de faktiske omstændigheder.

Det tredje appelanbringende: Appellen skal tages til følge, idet de anfægtede afgørelser fra EUIPO tilsidesætter appellantens rettigheder, eftersom indehaverens bevis for reel brug blev indleveret til EUIPO inden for de lovbestemte tidsfrister i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 ( 1 ).

Det fjerde appelanbringende: Appellen skal tages til følge, idet de anfægtede afgørelser fra EUIPO tilsidesætter appellantens rettigheder, eftersom indehaverens bevis for reel brug blev indleveret til EUIPO inden for de af EUIPO fastsatte tidsfrister.

Det femte appelanbringende: Appellen skal tages til følge, idet de anfægtede afgørelser fra EUIPO tilsidesætter appellantens rettigheder, eftersom det forhold, at EUIPO ikke modtog beviset for reel brug via det elektroniske kommunikationssystem og/eller ved overførsel via telefax, i så fald skyldtes tekniske fejl i disse systemer.

Det sjette appelanbringende: Appellen skal tages til følge, idet de anfægtede afgørelser fra EUIPO tilsidesætter appellantens rettigheder, eftersom EUIPO, og derefter Det Andet Appelkammer, uretmæssigt har givet afslag på appellantens begæring om »restitutio in integrum«.


( 1 ) – Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1)