201807060101994362018/C 259/342812018CJC25920180723SK01SKINFO_JUDICIAL20180424242521

Vec C-281/18 P: Odvolanie podané 24. apríla 2018: Repower AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, Repower/EUIPO


C2592018SK2410120180424SK0034241252

Odvolanie podané 24. apríla 2018: Repower AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, Repower/EUIPO

(Vec C-281/18 P)

2018/C 259/34Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Repower AG (v zastúpení: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, repowermap.org

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, prvý bod výroku v rozsahu, v akom bola žaloba zamietnutá,

zrušiť rozsudok piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. augusta 2016 [vec R 2311/2014-5 (REV)],

uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

EUIPO nemal právomoc nahradiť odôvodnenie zrušenia v rámci konania pred Všeobecným súdom. EUIPO zmenil predmet sporu a porušil právo byť vypočutý, ako aj povinnosť vykonať svoju diskrečnú právomoc.

2.

Všeobecná zásada práva umožňujúceho späťvzatie protiprávneho administratívneho aktu nebola v prejednávanej veci uplatniteľná. Právna úprava neobsahuje právnu medzeru. Ustanovenia článkov 80 a 83 nariadenia č. 207/2009 sú lex specialis.

3.

Podľa článku 83 nariadenia č. 207/2009 žalobkyňa nemala niesť dôkazné bremeno pri preukazovaní neexistencie zásady o späťvzatí protiprávnych administratívnych aktov v členských štátoch.

4.

Aj za predpokladu, že by taká všeobecná zásada bola uplatniteľná v oblasti práva ochranných známok, neboli splnené podmienky pre úplné zrušenie z dôvodu ochrany legitímnej dôvery.

5.

Rozhodnutie odvolacieho senátu vykazuje závažný nedostatok odôvodnenia.