201807060101994362018/C 259/342812018CJC25920180723ET01ETINFO_JUDICIAL20180424242521

Kohtuasi C-281/18 P: Repower AG 24. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-727/16, Repower versus EUIPO


C2592018ET2410120180424ET0034241252

Repower AG 24. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 21. veebruari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-727/16, Repower versus EUIPO

(Kohtuasi C-281/18 P)

2018/C 259/34Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Repower AG (esindajad: advokaadid R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 21. veebruari 2018. aasta otsuse kohtuasjas T-727/16 resolutsiooni esimene punkt osas, millega hagi jäetakse rahuldamata;

Tühistada EUIPO viienda apellatsioonikoja 3. augusti 2016. aasta otsus (asi R 2311/2014-5 (REV));

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited ja peamised argumendid

1.

EUIPO ei olnud õigust asendada Üldkohtu menetluse käigus kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjendusi. EUIPO muutis vaidluse eset ja rikkus õigust olla ära kuulatud ning kohustust kasutada talle antud kaalutlusõigust.

2.

Õiguse üldpõhimõte, mille kohaselt võib õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistada, ei ole käesoleval juhul kohaldatav. Asjaomastes õigusnormides ei ole mingisugust õiguslikku lünka. Määruse nr 207/2009 artiklite 80 ja 83 sätted kujutavad endast erinorme.

3.

Vastavalt määruse nr 207/2009 artiklile 83 ei ole hagejal kohustust tõendada, et liikmesriigis ei ole olemas õiguse üldpõhimõtet, mille kohaselt võib õigusvastase haldusakti kehtetuks tunnistada.

4.

Isegi kui eeldada sellist üldpõhimõtet kohaldatakse kaubamärgiõiguses ei ole tervikuna kehtetuks tunnistamise tingimused käesoleval juhul täidetud õiguspärase ootuse kaitse tõttu.

5.

Apellatsioonikoja otsuses esinevad tõsised puudused põhjendustes.