201807270302024642018/C 285/302742018CJC28520180813LT01LTINFO_JUDICIAL20180423161723

Byla C-274/18: 2018 m. balandžio 23 d.Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien


C2852018LT1630120180423LT0030163172

2018 m. balandžio 23 d.Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien

(Byla C-274/18)

2018/C 285/30Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Minoo Schuch-Ghannadan

Atsakovas: Medizinische Universität Wien

Prejudiciniai klausimai

I.

Ar 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną ( 1 ) priede pateikto Bendrojo susitarimo 4 straipsnio 2 punkte įtvirtintą pro rata temporis principą, siejamą su 4 straipsnio 1 punkte įtvirtintu nediskriminavimo principu, reikia taikyti įstatymo nuostatai, pagal kurią Austrijos universiteto darbuotojos ar darbuotojo, kuri (-is) yra įdarbinta (-as) pagal trečiųjų šalių finansuojamus arba mokslinių tyrimų projektus, nepertraukiamai viena po kitos sudarytų darbo sutarčių bendra trukmė visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atveju siekia 6 metus, o darbo ne visą darbo laiką atveju – 8 metus ir pagal kurią esant objektyviam pagrindui, visų pirma mokslinių tyrimų projektų ar publikacijų tęsimo ar užbaigimo tikslais, yra leidžiama dar vieną kartą darbo sutartį pratęsti visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atveju bendrai iki 10 metų, o ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų atveju – bendrai iki 12 metų?

II.

Ar tokia įstatymo nuostata, kaip antai minima pirmajame prejudiciniame klausime, reiškia netiesioginę diskriminaciją dėl lyties, kaip tai suprantama pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) 2 straipsnio 1 dalies b punktą, jei tarp visų darbuotojų, kuriems taikoma ši įstatymo nuostata, moterų nuošimtis yra daug didesnis nei vyrų?

III.

Ar 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) ( 2 ) 19 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad moteris, kuri tokios įstatymo nuostatos, kaip antai minėtoji pirmajame prejudiciniame klausime, taikymo srityje teigia buvusi netiesiogiai diskriminuota dėl lyties, nes ne visą darbo laiką dirba daug daugiau moterų nei vyrų, privalo pagrįsti šį teiginį, ypač tai, kad statistiškai ši norma esą taikoma daugiausia moterims, nurodydama konkrečius statistinius skaičius arba konkrečias aplinkybes bei pateikdama tinkamus įrodymus?


( 1 ) OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267.

( 2 ) OL L 204, 2006, p. 23.