201807270302024642018/C 285/302742018CJC28520180813HU01HUINFO_JUDICIAL20180423161723

C-274/18. sz. ügy: Az Arbeits- und Sozialgericht Wien (Ausztria) által 2018. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minoo Schuch-Ghannadan kontra Medizinische Universität Wien


C2852018HU1630120180423HU0030163172

Az Arbeits- und Sozialgericht Wien (Ausztria) által 2018. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Minoo Schuch-Ghannadan kontra Medizinische Universität Wien

(C-274/18. sz. ügy)

2018/C 285/30Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Minoo Schuch-Ghannadan

Alperes: Medizinische Universität Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Alkalmazni kell-e az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv ( 1 ) mellékletét képező keretmegállapodás 4. § 1. pontja szerinti időarányosság (pro rata temporis) elvét az olyan törvényi szabályozásra, amely alapján egy osztrák egyetem harmadik fél által finanszírozott projektek vagy kutatási projektek keretében alkalmazott munkavállalójával létesített, egymást közvetlenül követő munkaviszonyok teljes időtartama teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetén hat év, részmunkaidős foglalkoztatás esetén nyolc év, és ezen időtartam ezt meghaladó, összesen tíz évre, részmunkaidős foglalkoztatás esetén összesen tizenkét évre történő meghosszabbítása is megengedett, ha az objektív módon igazolható, így különösen, ha az a kutatási projektek vagy publikációk folytatása vagy befejezése miatt szükséges?

2)

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett nemen alapuló hátrányos megkülönböztetést valósít-e meg az olyan törvényi szabályozás, mint az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben kifejtett törvényi szabályozás, ha az az összes munkavállalót tekintve, akikre e szabályozás vonatkozik, lényegesen nagyobb arányban érint női munkavállalókat, mint férfi munkavállalókat?

3)

Úgy kell-e értelmezni a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 19. cikkének (1) bekezdését, hogy aszerint az – az első előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben kifejtett törvényi szabályozás hatálya alatt álló – női munkavállaló, aki arra hivatkozik, hogy nemen alapuló közvetett hátrányos megkülönböztetés érte azáltal, hogy részmunkaidőben lényegesen több nőt foglalkoztatnak, mint férfit, köteles e körülményt, különösen a nők statisztikailag kiemelt érintettségét konkrét statisztikai számadatok vagy konkrét körülmények előadásával igazolni és megfelelő bizonyítási eszközökkel hitelt érdemlően alátámasztani?


( 1 ) HL 1998. L 14., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.

( 2 ) HL 2006. L 204., 23. o.