201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723LV01LVINFO_JUDICIAL20180420222211

Lieta C-273/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “Kuršu zeme”


C2592018LV2210120180420LV0030221221

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “Kuršu zeme”

(Lieta C-273/18)

2018/C 259/30Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa

Pamatlietas puses

Prasītājs: SIA “Kuršu zeme”

Pretējā puse: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/112/EK ( 1 ) 168. panta “a” punkts ir interpretējams tādējādi, ka tam neatbilst liegums atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties vienīgi uz nodokļu maksātāja informētu iesaistīšanos simulatīvu darījumu noformēšanā, bet neidentificējot, kādā veidā konkrēto darījumu rezultātā budžetam varētu būt nodarīts zaudējums nesamaksāta vai nepamatoti atprasīta pievienotās vērtības nodokļa veidā, salīdzinot ar situāciju, kad darījumi būtu noformēti atbilstoši to faktiskajiem apstākļiem?


( 1 ) Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).