201807060241993512018/C 259/302732018CJC25920180723BG01BGINFO_JUDICIAL20180420222211

Дело C-273/18: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 20 април 2018 г. — SIA „Kuršu zeme“


C2592018BG2210120180420BG0030221221

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 20 април 2018 г. — SIA „Kuršu zeme“

(Дело C-273/18)

2018/C 259/30Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател: SIA „Kuršu zeme“

Ответник: Valsts ieņēmumu dienests

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО ( 1 ) да се тълкува в смисъл, че не допуска да се забранява приспадане на данъчен кредит, ако единственото съображение е това, че данъчнозадълженото лице съзнателно е участвало в сключването на привидни сделки, а не се посочва по какъв начин съответните сделки са нанесли вреди за държавния бюджет под формата на невнесен или недължимо възстановен ДДС, каквито вреди не биха възникнали, ако сделките бяха документирани в съответствие с действителното положение?


( 1 ) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).