201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618SV01SVINFO_JUDICIAL20180419181811

Mål C-270/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 19 april 2018 – UPM France mot Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018SV1810120180419SV0022181181

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 19 april 2018 – UPM France mot Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Mål C-270/18)

2018/C 211/22Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: UPM France

Motpart: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 21.5 tredje stycket i direktiv 2003/96 ( 1 ) tolkas så, att den skattebefrielse som de tillåter medlemsstaterna att föreskriva för småproducenter av elektricitet, under förutsättning att de beskattar de energiprodukter som används för att producera denna elektricitet, får tillämpas i en situation, såsom den som har beskrivits i punkt 7 i detta beslut avseende perioden före den 1 januari 2011, där Frankrike, såsom direktivet tillät, ännu inte hade infört den inhemska skatten på slutkonsumtion av elektricitet och följaktligen inte heller någon befrielse från denna skatt för småproducenter?

2)

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande, hur ska bestämmelserna i artikel 14.1 a i direktivet och de i dess artikel 21.5 tredje stycket tillämpas gemensamt för de småproducenter som konsumerar den elektricitet som de producerar för deras verksamhets behov? I synnerhet, innebär dessa en minimiskattesats antingen till följd av beskattning av den elektricitet som framställs med befrielse från skatt på den naturgas som används, eller en befrielse från skatt på produktionen av elektricitet, varvid medlemsstaten har en skyldighet att beskatta den naturgas som används?


( 1 ) Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51).