201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618SL01SLINFO_JUDICIAL20180419181811

Zadeva C-270/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 19. aprila 2018 – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018SL1810120180419SL0022181181

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 19. aprila 2018 – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-270/18)

2018/C 211/22Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UPM France

Toženi stranki: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe […] (ni prevedeno) člena 21 [(5), tretji pododstavek,] Direktive ( 1 ) [2003/96] razlagati tako, da se izvzetje iz obdavčenja električne energije majhnih proizvajalcev, ki je na podlagi teh določb dovoljeno državam članicam, pod pogojem, da obdavčijo energente, ki se uporabljajo za proizvodnjo te električne energije, lahko uporabi v položaju, kot je bil opisan v točki 7 zgoraj, za obdobje pred 1. januarjem 2011, v katerem Francija, kot ji je dovoljevala ta direktiva, še ni uvedla domačega davka na končno porabo električne energije in posledično tudi ne izvzetja iz te obdavčitve v korist majhnih proizvajalcev?

2.

Če je odgovor na […] (ni prevedeno) prvo vprašanje pritrdilen, kako je treba povezovati določbe […] (ni prevedeno) člena 14 [(1)(a)] Direktive [2003/96] in določbe […] (ni prevedeno) njenega člena 21 [(5), tretji pododstavek,] v zvezi z majhnimi proizvajalci, ki porabljajo električno energijo, ki jo proizvajajo za svojo dejavnost? Zlasti, ali te določbe pomenijo minimalno obdavčitev, ki izhaja bodisi iz obdavčitve proizvedene električne energije z izvzetjem uporabljenega zemeljskega plina bodisi iz izvzetja iz obdavčitve proizvodnje električne energije, pri čemer je država torej zavezana obdavčiti uporabljen zemeljski plin?


( 1 ) Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405).