201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180419181811

Vec C-270/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 19. apríla 2018 – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018SK1810120180419SK0022181181

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 19. apríla 2018 – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Vec C-270/18)

2018/C 211/22Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UPM France

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia článku 21 ods. 5 tretieho pododseku smernice ( 1 ) vykladať v tom zmysle, že oslobodenie od dane, ktoré členské štáty na základe týchto ustanovení priznávajú malým výrobcom elektriny za podmienky, že zdaňujú energetické výrobky používané na výrobu uvedenej elektriny, môže viesť k situácii, akou je situácia opísaná v bode 7 tohto rozhodnutia, v období pred 1. januárom 2011, počas ktorého Francúzsko, ako to umožňovala smernica, ešte nezaviedlo vnútroštátnu daň z konečnej spotreby elektriny a v dôsledku toho ani oslobodenie od tejto dane v prospech malých výrobcov?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, ako sa majú vykladať ustanovenia článku 14 ods. 1 písm. a) smernice v spojení s ustanoveniami článku 21 ods. 5 tretieho pododseku z pohľadu malých výrobcov, ktorí spotrebúvajú elektrinu, ktorú vyrábajú na účely svojej činnosti? Zahŕňajú tieto ustanovenia predovšetkým minimálne sadzby zdanenia vyplývajúce buď zo zdanenia vyrobenej elektriny s oslobodením použitého zemného plynu od dane alebo z oslobodenia výroby elektriny od dane, pričom štát je tak povinný zdaniť použitý zemný plyn?


( 1 ) Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 2003, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405).