201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL20180419181811

Kohtuasi C-270/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. aprillil 2018 – UPM France versus Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics


C2112018ET1810120180419ET0022181181

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 19. aprillil 2018 – UPM France versus Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Kohtuasi C-270/18)

2018/C 211/22Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: UPM France

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi ( 1 ) artikli 21 lõike 5 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et maksuvabastus, mille liikmesriigid nende sätete kohaselt väikestele elektrienergia tootjatele kehtestada võivad, tingimusel et nad maksustavad selle elektrienergia tootmiseks kasutatavad energiatooted, võib neil perioodidel, mis jäid varasemasse aega kui 1. jaanuar 2011, mil Prantsusmaa ei olnud, nagu direktiiv seda lubas, veel kehtestanud siseriiklikku elektrienergia lõpptarbimise maksu ega seetõttu ka väiketootjatele sellega seotud maksuvabastust, viia sellise olukorrani, nagu kirjeldatud ülal punktis 7?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kuidas tuleb selle direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti a ning artikli 21 lõike 5 kolmandat lõiku koosmõjus kohaldada väiketootjate suhtes, kes tarbivad enda toodetud elektrienergiat oma tegevusega seotud vajaduste rahuldamiseks? Iseäranis, kas neist sätetest tuleneb minimaalse maksustamise kohustus, mis seisneb kas selles, et maksustatakse toodetud elektrienergia ning kasutatud gaasi osas kohaldatakse maksuvabastust või selles, et kui toodetud elektrienergia on maksust vabastatud, siis peab riik maksustama kasutatud maagaasi?


( 1 ) Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT 2003, L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405).