201806010341917452018/C 211/222702018CJC21120180618CS01CSINFO_JUDICIAL20180419181811

Věc C-270/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 19. dubna 2018 – UPM France v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics


C2112018CS1810120180419CS0022181181

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 19. dubna 2018 – UPM France v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Věc C-270/18)

2018/C 211/22Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: UPM France

Odpůrci: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Předběžné otázky

1)

Mají být ustanovení [OMISSIS] čl. 21 [odst. 5 třetího pododstavce] směrnice [2003/96] ( 1 ) vykládána v tom smyslu, že osvobození od daně, které mohou členské státy zavést ve prospěch malých výrobců elektřiny za podmínky, že zdaňují energetické produkty používané pro výrobu této elektřiny, může vyplývat z takové situace, jako je situace popsaná v bodě 7 předkládacího rozhodnutí, pro období před 1. lednem 2011, během kterého Francie, jak jí to umožňovala směrnice, ještě nezavedla vnitrostátní daň z konečné spotřeby elektřiny a v důsledku toho ani osvobození od této daně ve prospěch malých výrobců?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku, jak má být vykládáno ustanovení [OMISSIS] čl. 14 [odst. 1 písm. a)] směrnice ve spojení s ustanovením [OMISSIS] čl. 21 [odst. 5 třetího pododstavce] ve vztahu k malým výrobcům, kteří spotřebovávají jimi vyrobenou elektřinu při své činnosti? A zejména, vyplývá z těchto ustanovení povinnost minimálního zdanění, a to buďto v podobě zdanění elektřiny vyrobené s osvobozením od daně použitého zemního plynu, nebo v podobě osvobození od daně vyrobené elektřiny, přičemž stát je v takovém případě povinen zdanit použitý zemní plyn?


( 1 ) – Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, s. 51).