201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716NL01NLINFO_JUDICIAL20180418111111

Zaak C-268/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bacău (Roemenië) op 18 april 2018 — SC Onlineshop SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală a Vămilor


C2492018NL1110120180418NL0016111111

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bacău (Roemenië) op 18 april 2018 — SC Onlineshop SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală a Vămilor

(Zaak C-268/18)

2018/C 249/16Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Bacău

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SC Onlineshop SRL

Verwerende partij: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală a Vămilor

Prejudiciële vragen

1)

Moet de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad [van 23 juli 1987] met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief ( 1 ), zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 ( 2 ), aldus worden uitgelegd dat toestellen zoals de GPS-navigatiesystemen PNI S 506, die in het onderhavige geding aan de orde zijn, worden ingedeeld onder tariefpostonderverdeling 8526 91 20 dan wel onder tariefpostonderverdeling 8528 59 00 van die nomenclatuur?

2)

Zijn de versies van de gecombineerde nomenclatuur na wijziging bij achtereenvolgens uitvoeringsverordening (EU) nr. 698/2012 van de Commissie ( 3 ) en uitvoeringsverordening (EU) nr. 459/2014 van de Commissie ( 4 ) relevant voor het bepalen van de juiste tariefindeling van toestellen zoals de navigatiesystemen die in het onderhavige geding aan de orde zijn, in die zin dat zij naar analogie kunnen worden toegepast op producten die overeenkomen met de betreffende navigatiesystemen? Zou een dergelijke toepassing naar analogie in het voordeel werken van de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur door de douaneautoriteiten?


( 1 ) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 1987, L 256, blz. 1).

( 2 ) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 2016, L 294, blz. 1).

( 3 ) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 698/2012 van de Commissie van 25 juli 2012 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB 2012, L 203, blz. 34).

( 4 ) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 459/2014 van de Commissie van 29 april 2014 tot wijziging van bepaalde verordeningen betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB 2014, L 133, blz. 43).