201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL20180418111111

Predmet C-268/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. travnja 2018. uputio Curtea de Apel Bacău (Rumunjska) – SC Onlineshop SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor


C2492018HR1110120180418HR0016111111

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. travnja 2018. uputio Curtea de Apel Bacău (Rumunjska) – SC Onlineshop SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

(Predmet C-268/18)

2018/C 249/16Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bacău

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Onlineshop SRL

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Prethodna pitanja

1.

Treba li kombiniranu nomenklaturu, koja se nalazi u prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi ( 1 ), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. ( 2 ), tumačiti na način da se uređaji poput navigacijskih sustava GPS PNI S 506, o kojima se raspravlja u ovom postupku, trebaju razvrstati pod tarifni podbroj 8526 91, podbroj 8526 91 20, ili pod tarifni broj 8528, podbroj 8528 59 00 te nomenklature?

2.

Jesu li verzije kombinirane nomenklature koje proizlaze iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 698/2012 ( 3 ) i iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 459/201[4] ( 4 ) mjerodavne za utvrđivanje pravilnog tarifnog razvrstavanja uređaja, poput navigacijskih sustava o kojima se raspravlja u ovom postupku, na način da se mogu analogno primijeniti na proizvode koji su slični predmetnom sustavu navigacije i potkrjepljuje li analogna primjena tih odredaba tumačenje [kombinirane nomenklature] koje je dala carinska uprava?


( 1 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2. svezak 12., str. 3.)

( 2 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 2016., L 294, str. 1.)

( 3 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 698/2012 od 25. srpnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL 2012., L 203, str. 34.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2. svezak 21., str. 268.)

( 4 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 459/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni određenih uredaba o razvrstavanju robe u kombiniranu nomenklaturu (SL 2014., L 133, str. 43.)