201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716DA01DAINFO_JUDICIAL20180418111111

Sag C-268/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 18. april 2018 — SC Onlineshop SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor


C2492018DA1110120180418DA0016111111

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 18. april 2018 — SC Onlineshop SRL mod Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor

(Sag C-268/18)

2018/C 249/16Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bacău

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SC Onlineshop SRL

Sagsøgte: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) og Direcţia Generală a Vămilor

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 ( 1 ) om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 ( 2 ) af 6. oktober 2016, fortolkes således, at apparater som de GPS-navigeringssystemer PNI S 506, der udgør tvistens genstand, skal tariferes i KN-underposition 8526 91, underposition 8526 91 20, eller i KN-position 8528, underposition 8528 59 00?

2)

Er de versioner af den kombinerede nomenklatur, der successivt følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 ( 3 ) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 459/2014 ( 4 ), relevante med henblik på fastsættelse af den korrekte tarifering af apparater som de navigeringssystemer, der udgør tvistens genstand, således at de kan anvendes analogt på produkter, som ligner det omhandlede navigeringssystem, og kan analog anvendelse af disse bestemmelser understøtte den af toldmyndigheden anlagte fortolkning af den kombinerede nomenklatur?


( 1 ) – Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23.7.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT 1987 L 256, s. 1).

( 2 ) – Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6.10.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT 2016, L 294, s. 1).

( 3 ) – Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 698/2012 af 25.7.2012 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2012, L 203, s. 34).

( 4 ) – Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 459/2014 af 29.4.2014 om ændring af visse forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT 2014, L 133, s. 43).