201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180418111111

Дело C-268/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău (Румъния), постъпило на 18 април 2018 г. — SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor


C2492018BG1110120180418BG0016111111

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău (Румъния), постъпило на 18 април 2018 г. — SC Onlineshop SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

(Дело C-268/18)

2018/C 249/16Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Bacău

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Onlineshop SRL

Ответници: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( 1 ), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. ( 2 ), да се тълкува в смисъл, че апарати като навигационните системи GPS PNI S 506, разглеждани в настоящото производство, се класират в тарифна подпозиция 8526 91, подпозиция 8526 91 20 или в позиция 8528, подпозиция 8528 59 00 от тази номенклатура?

2)

Релевантни ли са редакциите на Комбинираната номенклатура, които произтичат последователно от Регламент за изпълнение (ЕС) № 698/2012 ( 3 ) на Комисията и от Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2014 ( 4 ) на Комисията за правилното тарифно класиране на апарати като навигационните системи по настоящия спор, в смисъл дали е възможно те да се прилагат по аналогия към някои продукти, които имат сходства с разглежданата навигационна система, съответно дали прилагането по аналогия на тези разпоредби подкрепя даденото от митническата администрация тълкуване на КН?


( 1 ) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3).

( 2 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 2016 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 698/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 203, 2012 г., стр. 34).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 459/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за изменение на някои регламенти относно класирането на стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 133, 2014 г., стр. 43).