201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716SV01SVINFO_JUDICIAL20180417101122

Mål C-267/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 17 april 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA mot Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018SV1020120180417SV0015102112

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 17 april 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA mot Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Mål C-267/18)

2018/C 249/15Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Motpart: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Tolkningsfråga

Kan artikel 57.4 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG ( 1 ) tolkas så, att uppsägningen av ett offentligt kontrakt på grund av att en del av byggentreprenaden har lagts ut på underentreprenad utan den upphandlande myndighetens tillstånd utgör en allvarlig eller ihållande brist i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, vilket medför att en ekonomisk aktör ska uteslutas från ett offentligt upphandlingsförfarande?


( 1 ) EUT L 94, 2014, s. 65.