201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL20180417101122

Vec C-267/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 17. apríla 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018SK1020120180417SK0015102112

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 17. apríla 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Vec C-267/18)

2018/C 249/15Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Žalovaná: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Prejudiciálna otázka

Možno článok 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ ( 1 ) z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vykladať v tom zmysle, že odstúpenie od predchádzajúcej verejnej zákazky z dôvodu zadania časti prác subdodávateľovi bez povolenia verejného obstarávateľa predstavuje významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky, ktoré vedú k vylúčeniu hospodárskeho subjektu z účasti na verejnom obstarávaní?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.