201806290271986372018/C 249/142662018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL20180417101011

Vec C-266/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 17. apríla 2018 – Aqua med sp. z o.o. so sídlom v Opalenici/Irena Skóra


C2492018SK1010120180417SK0014101101

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 17. apríla 2018 – Aqua med sp. z o.o. so sídlom v Opalenici/Irena Skóra

(Vec C-266/18)

2018/C 249/14Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Aqua med sp. z o.o. so sídlom v Opalenici

Žalovaná: Irena Skóra

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa preskúmanie ustanovení zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom týkajúcich sa určenia súdnej príslušnosti, ktoré vnútroštátny súd vykonáva z úradnej povinnosti na základe článku 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ( 1 ) a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok vo veci Pannon GSM, C-243/08), vzťahovať aj na také ustanovenia zmluvy, ktoré síce upravujú otázku súdnej príslušnosti pre prípad sporov medzi stranami, avšak robia tak len formou odkazu na vnútroštátne právo?

2.

Ak bude odpoveď na prvú otázku kladná: Má súdom vykonávané preskúmanie viesť k uplatneniu pravidiel príslušnosti takým spôsobom, že sa spotrebiteľovi zabezpečí ochrana podľa smernice, a teda o veci môže rozhodnúť súd, ktorý je najbližšie bydlisku alebo miestu obvyklého pobytu spotrebiteľa?


( 1 ) Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.