201806290271986372018/C 249/142662018CJC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL20180417101011

Kohtuasi C-266/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poola) 17. aprillil 2018 – Aqua med sp. z o.o. versus Irena Skóra


C2492018ET1010120180417ET0014101101

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poola) 17. aprillil 2018 – Aqua med sp. z o.o. versus Irena Skóra

(Kohtuasi C-266/18)

2018/C 249/14Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Aqua med sp. z o.o., asukoht Opalenica

Teine menetlusosaline: Irena Skóra

Eelotsuse küsimused

1.

Kas siseriikliku kohtu poolt omal algatusel tehtav kontroll tarbijaga sõlmitud lepingu sätete üle vaidluse arutamiseks pädeva kohtu määramise kohta, vastavalt nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes) ( 1 ) artikli 6 lõikele 1 ja Euroopa Liidu Kohtu praktikale (kohtuotsus Pannom GSM Zrt. vs. Erzsebet Sustikne Gyórfi, C-243/08), peab hõlmama ka neid lepingusätteid, mis reguleerivad tegelikult kohtu pädevust pooltevahelise vaidluse lahendamisel, kuid ainult osas, mis viitab siseriikliku õiguse regulatsioonile?

2.

Jaatava vastuse korral esimesele küsimusele – kas kohtupoolse kontrolli tulemusena peaks kohaldama kohtualluvuse eeskirju nii, et tagada tarbijale direktiivist tulenev kaitse ning sellest lähtuvalt võimalus menetleda asja kohtus, mis asub tarbija elukohale / alalisele viibimiskohale kõige lähemal?


( 1 ) EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.