201806290271986372018/C 249/142662018CJC24920180716DA01DAINFO_JUDICIAL20180417101011

Sag C-266/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 17. april 2018 — Aqua med sp. z o.o. med hjemsted i Opalenica mod Irena Skóra


C2492018DA1010120180417DA0014101101

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 17. april 2018 — Aqua med sp. z o.o. med hjemsted i Opalenica mod Irena Skóra

(Sag C-266/18)

2018/C 249/14Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Aqua med sp. z o.o. med hjemsted i Opalenica

Sagsøgt: Irena Skóra

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal en prøvelse af en værnetingsaftale i en forbrugeraftale, som en national ret foretager ex officio og som støttes på artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29, herefter direktiv 93/13/EØF ( 1 )) og Den Europæiske Unions domstols praksis (dom Pannon GSM, C-243/08), også omfatte kontraktlige bestemmelser, der regulerer spørgsmålet om værneting for tvister mellem parterne, men gør dette ved blot at henvise til national ret?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal den prøvelse, som retten foretager, medføre, at kompetencereglerne anvendes således, at forbrugeren ydes den beskyttelse, der tilkommer den pågældende i henhold til direktivet, dvs. således, at sagen kan afgøres ved den ret, der ligger nærmest forbrugerens bopæl eller sædvanlige opholdssted?


( 1 ) – EUT 1993, L 95, s. 29.