201807200162012732018/C 276/222642018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180413151621

Lieta C-264/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. aprīlī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad


C2762018LV1510120180413LV0022151162

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. aprīlī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad

(Lieta C-264/18)

2018/C 276/22Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Grondwettelijk Hof

Pamatlietas puses

Prasītāji: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.

Atbildētāja: Ministerraad

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK ( 1 ) 10. panta c) punkts, d) punkta i) un ii) apakšpunkts un v) punkts ir saderīgs ar vienlīdzīgas attieksmes principu, ja nepieciešams, skatot to kopā ar subsidiaritātes principu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. un 56. pantu, ja tajos minētie pakalpojumi tiek izslēgti no attiecīgajā direktīvā ietverto iepirkuma noteikumu piemērošanas, kas tomēr garantē efektīvu konkurenci un brīvu apriti, piešķirot pakalpojumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības?


( 1 ) OV 2014, L 94, 65. lpp.