201807200162012732018/C 276/222642018CJC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180413151621

Asia C-264/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 13.4.2018 – P. M., N. G. d. M. ja P. V. d. S. v. Ministerraad


C2762018FI1510120180413FI0022151162

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 13.4.2018 – P. M., N. G. d. M. ja P. V. d. S. v. Ministerraad

(Asia C-264/18)

2018/C 276/22Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: P. M., N. G. d. M. ja P. V. d. S.

Vastaaja: Ministerraad

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU ( 1 ) 10 artiklan c alakohta sekä d alakohdan i, ii ja v alakohta yhteensopivia yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa, joko yksinään tai luettuna yhdessä toissijaisuusperiaatteen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 56 artiklan kanssa, kun kyseisissä säännöksissä ilmoitetut palvelut suljetaan pois mainitussa direktiivissä säädettyjen hankintasääntöjen soveltamisalasta, vaikka nämä hankintasäännöt takaavat täyden kilpailun ja vapaan liikkuvuuden julkisten hankintojen yhteydessä?


( 1 ) EUVL 2014, L 94, s. 65.