201807200162012732018/C 276/222642018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180413151621

Kohtuasi C-264/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 13. aprillil 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. versus Ministerraad


C2762018ET1510120180413ET0022151162

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 13. aprillil 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. versus Ministerraad

(Kohtuasi C-264/18)

2018/C 276/22Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.

Vastustaja: Ministerraad

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL ( 1 ) riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 10 punkt c ja punkti d alapunktid i, ii ja v on kooskõlas võrdsuse põhimõttega, vajadusel koostoimes subsidiaarsuse põhimõttega ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 49 ja 56, kui neis nimetatud teenused jäetakse välja nimetatud direktiivis kehtestatud riigihanke-eeskirjade kohaldamisalast, mis sellegipoolest tagavad täieliku konkurentsi ja vaba liikumise teenuste riigihankelepingute sõlmimisel?


( 1 ) ELT 2014, L 94, lk 65.