201807200212012752018/C 276/212632018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180416141522

Lieta C-263/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 16. aprīlī iesniedza Rechtbank te 's Gravenhage (Nīderlande) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV


C2762018LV1420120180416LV0021142152

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 16. aprīlī iesniedza Rechtbank te 's Gravenhage (Nīderlande) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Lieta C-263/18)

2018/C 276/21Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank te 's Gravenhage

Pamatlietas puses

Prasītājas: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Atbildētājas: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Autortiesību direktīvas ( 1 ) 4. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar frāzi “jebkādā veidā publiski izplatīt viņu darbu oriģinālus vai kopijas, tos pārdodot vai kā citādi” šī noteikuma izpratnē ir jāsaprot arī e-grāmatu (proti, ar autortiesībām aizsargātu grāmatu digitālu kopiju) padarīšanu par pieejamām attālinātai lejuplādei izmantošanai uz nenoteiktu laiku par cenu, ar ko autortiesību īpašnieks saņem atlīdzību, kas atbilst viņam piederošā darba kopijas ekonomiskajai vērtībai?

2)

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši – vai izplatīšanas tiesības attiecībā uz darba oriģinālu vai kopijām Autortiesību direktīvas 4. panta 2. punkta izpratnē Savienībā ir izbeigušās, ja Savienībā tiesību īpašnieks pirmo reizi pārdod vai citādi nodod īpašumtiesības uz šo objektu – ar ko izskatāmajā lietā jāsaprot e-grāmatu (proti, ar autortiesībām aizsargātu grāmatu digitālu kopiju) padarīšanu par pieejamām attālinātai lejuplādei izmantošanai uz nenoteiktu laiku par cenu, ar ko autortiesību īpašnieks saņem atlīdzību, kas atbilst viņam piederošā darba kopijas ekonomiskajai vērtībai –, vai tas tiek darīts ar tiesību subjekta piekrišanu?

3)

Vai Autortiesību direktīvas 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka likumīgi iegūta eksemplāra, attiecībā uz kuru ir izbeigušās izplatīšanas tiesības, pārsūtīšana starp vēlākiem ieguvējiem ietver atļauju veikt tajā minēto reproducēšanu, ja tā ir vajadzīga attiecīgā eksemplāra likumīgai izmantošanai, un, ja tas tā ir, kādi nosacījumi ir piemērojami?

4)

Vai Autortiesību direktīvas 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka autortiesību subjekts vairs nevar iebilst pret likumīgi iegūta eksemplāra, attiecībā uz kuru ir izbeigušās izplatīšanas tiesības, reproducēšanu, kas vajadzīga, lai veiktu pārsūtīšanu starp vēlākiem ieguvējiem, un, ja tas tā ir, kādi nosacījumi ir piemērojami?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).