201807200212012752018/C 276/212632018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180416141522

Kohtuasi C-263/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank te ’s-Gravenhage (Madalmaad) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers versus Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV


C2762018ET1420120180416ET0021142152

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank te ’s-Gravenhage (Madalmaad) – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers versus Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Kohtuasi C-263/18)

2018/C 276/21Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank te’s-Gravenhage

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Kostjad: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ ( 1 ) artikli 4 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sõnastuse all „[…] lubada või keelata oma teoste originaalide ja koopiate levitamist üldsusele müümise teel või muul viisil“ selle sätte tähenduses mõistetakse ka e-raamatute (st autoriõigusega kaitstud teoste digitaalsete koopiate) piiramata ajaks kasutada andmist veebist allalaadimise teel hinna eest, mis hõlmab autoriõiguse omajale makstavat tasu, mis vastab talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis: kas levitamisõigus teose originaali või koopiate suhtes direktiivi 2001/29/EÜ artikli 4 lõike 2 tähenduses liidus lõpeb, kui nende esmamüük või omandiõiguse muul viisil üleminek – mille all tuleb mõista e-raamatute (st autoriõigusega kaitstud raamatute digitaalsete koopiate) piiramata ajaks kasutada andmist veebist allalaadimise teel hinna eest, mis hõlmab autoriõiguse omajale makstavat tasu, mis vastab talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele – teostatakse liidus õiguse omaja poolt või tema nõusolekul?

3.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et omandiõiguse üleminek sellise seaduslikult omandatud eksemplari hilisemate omandajate vahel, mille suhtes on levitamisõigus lõppenud, hõlmab õigust teha reproduktsioone, kui reprodutseerimine on teose eksemplaride seaduslikuks kasutamiseks vajalik, ja milliseid tingimusi selle suhtes kohaldatakse?

4.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artiklit 5 tuleb tõlgendada nii, et autoriõiguse omajal ei ole õigust keelata sellise seaduslikult omandatud eksemplari hilisemate omandajate vaheliseks omandiõiguse üleminekuks vajalikku reprodutseerimist, mille suhtes on levitamisõigus lõppenud, ja millised tingimused selle suhtes kehtivad?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).