201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709LV01LVINFO_JUDICIAL20180413252622

Lieta C-261/18: Prasība, kas celta 2018. gada 13. aprīlī – Eiropas Komisija/Īrija


C2402018LV2520120180413LV0029252262

Prasība, kas celta 2018. gada 13. aprīlī – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-261/18)

2018/C 240/29Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, neveicot nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas sprieduma lietā C-215/06 ( 1 ) Komisija/Īrija otro pamatu, atbildētāja nav izpildījusi LESD 260. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Īrijai samaksāt Komisijai fiksētu summu 1,343.2 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no sprieduma lielā C-215/06 pasludināšanas dienas līdz dienai, kad vai nu Īrija būs izpildījusi iepriekš minēto spriedumu, vai arī tiks pasludināts spriedums šajā lietā, atkarībā no tā, kurš notikums iestāsies ātrāk, kā minimālo fiksēto naudas soda summu nosakot 1,685,000 EUR;

uzdot Īrijai maksāt Komisijai soda naudu 12,264 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no sprieduma šajā lietā pasludināšanas dienas līdz dienai, kad Īrija būs izpildījusi spriedumu lietā C-215/06, un

piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar LESD 260. panta 1. punktu Īrijai ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu lietā C-215/06. Tā kā Īrija nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šī sprieduma rezolutīvās daļas otro punktu, Komisija ir nolēmusi šajā jautājumā vērsties Tiesā.

Atbilstoši prasībā norādītajam, Komisija lūdz Tiesu piespriest Īrijai maksāt gan fiksētu summu 1,343.2 EUR apmērā par katru dienu, gan soda naudu 12,264 EUR apmērā par katru dienu. Fiksētās summas un naudas soda apmērs esot noteikts, ievērojot pārkāpuma smagumu un tā ilgumu, kā arī šo summu preventīvo iedarbību, ņemot vērā šīs dalībvalsts maksātspēju.


( 1 ) Spriedums, 2008. gada 3. jūlijs, Komisija/Īrija, C-215/16, EU:C:2008:380.