201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709FI01FIINFO_JUDICIAL20180413252622

Asia C-261/18: Kanne 13.4.2018 – Euroopan komissio v. Irlanti


C2402018FI2520120180413FI0029252262

Kanne 13.4.2018 – Euroopan komissio v. Irlanti

(Asia C-261/18)

2018/C 240/29Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Noll-Ehlers ja J. Tomkin)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

On todettava, että Irlanti ei ole noudattanut SEUT 260 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen unionin tuomioistuimen asiassa C-125/06 ( 1 ), komissio vastaan Irlanti, antaman tuomion tuomiolauselman toista kohtaa;

Irlanti on velvoitettava maksamaan komissiolle 1343,20 euron kiinteämääräisen hyvityksen kerrottuna asiassa C-215/16 annetun tuomion antamispäivän ja sen ajankohdan, jolloin Irlanti noudattaa kyseistä tuomiota tai tässä oikeudenkäynnissä annettavaa tuomiota, välillä kuluneiden päivien lukumäärällä sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi, siten, että kiinteämääräisen hyvityksen vähimmäismäärä on 1685000;

Irlanti on velvoitettavan maksamaan komissiolle 12264 euroa uhkasakkoa kultakin päivältä alkaen siitä päivästä, jona tuomioistuimen päätös tässä oikeudenkäynnissä on annettu, siihen päivään saakka, jolloin Irlanti noudattaa asiassa C-215/06 annettua tuomiota; ja

Irlanti on velvoitettava korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Irlanti on SEUT 260 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet asiassa C-215/06 annetun tuomion noudattamiseksi. Koska Irlanti ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä noudattaakseen tämän tuomion tuomiolauselman toista kohtaa, komissio päätti saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio esittää kanteessaan, että unionin tuomioistuin määrää Irlannille 1343,20 euron kiinteämääräisen hyvityksen päivää kohti sekä 12264 euroa uhkasakkoa päivää kohti. Kiinteämääräisen hyvityksen ja uhkasakon määrät on laskettu siten, että niissä on otettu huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä seuraamuksen varoittava vaikutus kyseisen jäsenvaltion maksukyvyn perusteella.


( 1 ) Tuomio 3.7.2008, komissio v. Irlanti, C-215/06, EU:C:2008:380.