201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180413252622

Věc C-261/18: Žaloba podaná dne 13. dubna 2018 – Evropská komise v. Irsko


C2402018CS2520120180413CS0029252262

Žaloba podaná dne 13. dubna 2018 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-261/18)

2018/C 240/29Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin, zmocněnci)

Žalované: Irsko

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Irsko tím, že nepřijalo opatření nezbytná k zajištění souladu s druhým bodem rozsudku Soudního dvora ve věci C-215/06 ( 1 ), Komise v. Irsko, porušilo své povinnosti vyplývající z článku 260 SFEU;

uložil Irsku povinnost zaplatit Komisi paušální částku ve výši 1343,2 eur vynásobenou počtem dní mezi vyhlášením rozsudku ve věci C-215/06 a buď splněním povinnosti vyplývající z tohoto rozsudku ze strany Irska, nebo vyhlášením rozsudku v právě projednávané věci, a to podle toho, která z událostí nastane dříve, přičemž minimální paušální částka činí 1685000 eur.

uložil Irsku povinnost zaplatit Komisi penále ve výši 12264 eur za každý den počínaje dnem vyhlášení rozsudku v právě projednávané věci až do dne splnění povinnosti vyplývající z rozsudku ve věci C-215/06 ze strany Irska; a

uložil Irsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Irsko má podle čl. 260 odst. 1 SFEU povinnost přijmout nebytná opatření k zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C-215/06. Vzhledem k tomu, že Irsko nepřijalo opatření nezbytná k zajištění souladu s druhým bodem tohoto rozsudku, Komise se rozhodla postoupit věc Soudnímu dvoru.

Ve své žalobě Komise navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Irsku povinnost zaplatit paušální částku ve výši 1343,2 eur za den a penále ve výši 12264 za den. Výše paušální částky a výše penále byly vypočítány s přihlédnutím k závažnosti a délce trvání protiprávního jednání, jakož i s ohledem na odrazující účinek založený na platební schopnosti tohoto členského státu.


( 1 ) – Rozsudek ze dne 3. července 2008, Komise v. Irsko, C-215/16, EU:C:2008:380.