201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709BG01BGINFO_JUDICIAL20180413252622

Дело C-261/18: Иск, предявен на 13 април 2018 г. — Европейска комисия/Ирландия


C2402018BG2520120180413BG0029252262

Иск, предявен на 13 април 2018 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-261/18)

2018/C 240/29Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Noll-Ehlers, J. Tomkin)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

да се установи, че като не е предприела необходимите мерки с оглед изпълнението на точка 1, второ тире от диспозитива на решението на Съда по дело C-215/06 ( 1 ), Комисия/Ирландия, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 260 ДФЕС,

Ирландия да бъде осъдена да заплати на Комисията еднократно платима сума в размер от 1343,20 EUR, умножена по броя на дните, изтекли от датата на решението по дело C-215/06 до изпълнението на това решение от Ирландия или до обявяването на решението по настоящото дело, което от двете настъпи първо, при минимална еднократно платима сума от 1685000 EUR,

Ирландия да бъде осъдена да заплати на Комисията периодична имуществена санкция в размер от 12264 EUR на ден от датата на обявяването на решението по настоящото дело до датата на изпълнението на решението по дело C-215/06 от Ирландия, и

Ирландия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски за настоящото производство.

Основания и основни доводи

Съгласно член 260, параграф 1 ДФЕС Ирландия е длъжна да предприеме необходимите мерки с оглед изпълнението на решението на Съда по дело C-215/06. Тъй като Ирландия не е предприела необходимите мерки за изпълнението на точка 1, второ тире от диспозитива на това решение, Комисията решава да сезира Съда.

В исковата си молба Комисията предлага на Съда да наложи на Ирландия еднократно платима сума в размер от от 1343,20 EUR на ден и периодична имуществена санкция в размер от 12264 EUR на ден. Размерът на еднократно платимата сума и на периодичната имуществена санкция е изчислен предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращия ефект, отчитайки платежоспособността на тази държава членка.


( 1 ) Решение от 3 юли 2008 г., Комисия/Ирландия (C-215/16, EU:C:2008:380).