201806290061986612018/C 249/132552018CJC24920180716SV01SVINFO_JUDICIAL201804119911

Mål C-255/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 11 april 2018 – State Street Bank International GmbH mot Banca d’Italia


C2492018SV910120180411SV00139191

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 11 april 2018 – State Street Bank International GmbH mot Banca d’Italia

(Mål C-255/18)

2018/C 249/13Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: State Street Bank International GmbH

Motpart: Banca d’Italia

Tolkningsfrågor

1)

Ska ”förändrad status” som, enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/63 ( 1 ), inte påverkar skyldigheten att betala bidrag anses innefatta även fallet när ett institut, vilket tidigare stod under tillsyn av en nationell resolutionsmyndighet, genom absorption fusioneras med moderbolaget som är hemmahörande i en annan medlemsstat, vilket sker under bidragsperioden, och ska denna regel anses gälla även när fusionen och den efterföljande upplösningen av institutet sker under år 2015, vid en tidpunkt då både den nationella resolutionsmyndigheten och den nationella fonden ännu inte hade formellt inrättats av medlemsstaten och bidragen ännu inte hade beräknats?

2)

Ska artikel 12 i förordning (EU) 2015 /63, jämförd med artikel 14 i samma förordning och artiklarna 103 och 104 i direktiv 2014/59/EU ( 2 ), tolkas så, att även när ett institut genom absorption fusioneras med ett moderbolag i en annan medlemsstat under bidragsåret, är institutet skyldigt att betala hela bidragsbeloppet för detta år och inte i proportion till det antal månader då institutet självt stod under tillsyn av resolutionsmyndigheten i den första medlemsstaten, i analogi med vad som föreskrivs för ett institut som är ”ett nytt institut under tillsyn” i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/63?

3)

Ska – enligt direktiv 2014/59/EU, förordning (EU) 2015/63 och de principer som reglerar systemet med resolutionsverktyg för att hantera bankkriser – samma regler som föreskrivs för det ordinarie bidraget, särskilt artikel 12.2 i förordning 2015/63, tillämpas även på det extraordinära bidraget, med avseende på tidpunkten för identifiering av de enheter som är skyldiga att betala bidrag och storleken på bidraget, med hänsyn till det extraordinära bidragets art och de villkor som föreskrivs för att kräva betalning av ett sådant bidrag?”


( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (EUT L 11, 2015 s. 44).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 2014, s. 190).