201806290061986612018/C 249/132552018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL201804119911

Zadeva C-255/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 11. aprila 2018 – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia


C2492018SL910120180411SL00139191

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 11. aprila 2018 – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

(Zadeva C-255/18)

2018/C 249/13Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: State Street Bank International GmbH

Tožena stranka: Banca d’Italia

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba „spremembe statusa“, ki v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 63/2015 ( 1 ) ne vplivajo na obveznost plačevanja prispevkov, razlagati tako, da vključujejo tudi združitev s pripojitvijo institucije, ki je bila pod nadzorom Nacionalnega organa za reševanje, k matičnemu podjetju s sedežem v drugi državi članici v prispevnem obdobju in, ali to pravilo velja tudi, če je do združitve in posledično prenehanja podjetja prišlo v letu 2015, ko Nacionalni organ za reševanje in Enotni sklad za reševanje še nista bila formalno ustanovljena v državi članici in izračun prispevkov še ni bil narejen?

2.

Ali je treba člen 12 Uredbe (EU) št. 63/2015, skupaj s členom 14 iste uredbe ter členoma 103 in 104 Direktive 2014/59/EU ( 2 ) razlagati tako, da je tudi v primeru združitve s pripojitvijo k matičnemu podjetju s sedežem v drugi državi članici v prispevnem letu, institucija zavezana k plačilu celotnega prispevka za zadevno leto in ne le sorazmernega deleža za tiste mesece, ko je bila pod nadzorom Organa za reševanje v prvi državi članici, enako kot člen 12(1) Uredbe (EU) 2015/63 določa za „institucijo, ki se na novo nadzoruje“?

3.

Ali se v skladu z Direktivo 2014/59/EU in Uredbo (EU) 2015/63 ter načeli, ki urejajo nabor instrumentov za reševanje bank, pravila, ki urejajo plačevanje rednih prispevkov, zlasti člen 12(1) Uredbe (EU) 2015/63, uporabljajo tudi za določanje plačevanja izrednih prispevkov, ob upoštevanju njihove narave in pogojev, v skladu s katerimi so bili predpisani, ob upoštevanju trenutka določitve zavezancev za plačevanje ter višino prispevka?


( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L 11, 2015, str. 44).

( 2 ) Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 2014, str. 190).