201806290061986612018/C 249/132552018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL201804119911

Vec C-255/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 11. apríla 2018 – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia


C2492018SK910120180411SK00139191

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 11. apríla 2018 – State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia

(Vec C-255/18)

2018/C 249/13Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: State Street Bank International GmbH

Žalovaná: Banca d’Italia

Prejudiciálne otázky

1.

Spadá medzi „zmeny štatútu“, ktoré podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/63 ( 1 ) nemajú vplyv na povinnosť uhradiť príspevok, tiež zlúčenie inštitúcie, nad ktorou predtým vykonával dohľad národný orgán pre riešenie krízových situácií s materskou spoločnosťou nachádzajúcou sa v druhom členskom štáte, ku ktorému došlo v príspevkovom období a uplatní sa uvedené pravidlo aj v prípade, keď k zlúčeniu a následnému zániku došlo v roku 2015, teda v čase, keď členský štát ešte formálne nezriadil orgán pre riešenie krízových situácií a národný fond, a príspevky ešte neboli vypočítané?

2.

Majú sa článok 12 v spojení s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2015/63 a články 103 a 104 smernice 2014/59/EÚ ( 2 ) vykladať v tom zmysle, že je inštitúcia povinná uhradiť celý príspevok pre daný rok a nie jej pomernú časť podľa mesiacov, keď podliehala dohľadu orgánu pre riešenie krízových situácií prvého členského štátu, obdobne ako je to stanovené pre inštitúciu, nad ktorou sa „novo“ vykonáva dohľad podľa odseku 1 článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/63 aj v prípade zlúčenia s materskou spoločnosťou iného členského štátu v priebehu príspevkového roka?

3.

Uplatňujú sa zmysle smernice 2014/59/EÚ, nariadenia (EÚ) 2015/63 a zásad, ktoré upravujú systém opatrení pre riešenia krízových situácií bánk, tie isté pravidlá stanovené pre pravidelný príspevok, najmä článok 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/63 aj so zreteľom na moment určenia subjektov, ktoré sú povinné uhradiť príspevky, na výšku príspevku, na mimoriadny príspevok s prihliadnutím na jeho povahu a predpoklady na jeho uloženie?


( 1 ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, s. 44).

( 2 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014 , ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, s. 190).