201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL201804128922

Vec C-253/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nemecko) 12. apríla 2018 – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018SK820120180412SK00128292

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Düsseldorf (Nemecko) 12. apríla 2018 – Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Vec C-253/18)

2018/C 249/12Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgerichts Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stadt Euskirchen

Žalovaný: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Ďalší účastníci konania: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Prejudiciálna otázka

Vylučuje článok 5 ods. 2 druhá veta písm. e) nariadenia (ES) č. 1370/2007 ( 1 ) prostredníctvom povinnosti samostatného poskytovania prevažnej časti služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave, aby interný poskytovateľ prenechal poskytnutie tejto prevažnej časti služieb spoločnosti, v ktorej vlastní 2,5 % obchodných podielov a zvyšné podiely sú nepriamo alebo priamo vlastnené inými príslušnými úradmi?


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 1).