201807200662013132018/C 276/172492018CJC27620180806SV01SVINFO_JUDICIAL20180411121211

Mål C-249/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 11 april 2018 – Staatssecretaris van Financiën mot CEVA Freight Holland BV


C2762018SV1210120180411SV0017121121

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 11 april 2018 – Staatssecretaris van Financiën mot CEVA Freight Holland BV

(Mål C-249/18)

2018/C 276/17Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: CEVA Freight Holland BV

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 78 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ( 1 ) om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen tolkas så att en deklarant inom ramen för en bokföring i efterhand fortfarande, med åberopande av artikel 147.1 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ( 2 ) om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 2913/92 kan välja ett annat, lägre transaktionspris för importerade varor i syfte att sänka tullskulden?

2)

a.

Utgör fastställandet av den tidpunkt då underrättelsen till gäldenären har ägt rum, vid tillämpningen av artikel 221.3 i förordning (EEG) nr 2913/92, en unionsrättslig fråga?

b.

Om fråga 2a ska besvaras jakande, ska då artikel 221.3 i förordning (EEG) nr 2913/92 tolkas så, att den däri avsedda underrättelsen måste ha mottagits av gäldenären inom tre år efter det att tullskulden uppstod, eller räcker det att underrättelsen har avsänts till gäldenären inom denna frist?


( 1 ) Förordning av den 12 oktober 1992 (EGT L 302, 1992, s. 1).

( 2 ) Förordning av den 2 juli 1993 (EGT L 253, 1993, s. 1).