201807200662013132018/C 276/172492018CJC27620180806PL01PLINFO_JUDICIAL20180411121211

Sprawa C-249/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV


C2762018PL1210120180411PL0017121121

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Staatssecretaris van Financiën / CEVA Freight Holland BV

(Sprawa C-249/18)

2018/C 276/17Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona przeciwna: CEVA Freight Holland BV

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 [z dnia 12 października 1992 r.] ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 1 ) należy interpretować w ten sposób, że po zaksięgowaniu [długu celnego] zgłaszający może jeszcze – powołując się na art. 147 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 [z dnia 2 lipca 1993 r.] ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ( 2 ) – dokonać następczo wyboru innej, niższej ceny transakcyjnej przywożonych towarów, dążąc w ten sposób do obniżenia wysokości długu celnego?

2)

a.

Czy do celów stosowania art. 221 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 kwestia ustalenia chwili dokonania powiadomienia dłużnika stanowi zagadnienie z zakresu prawa Unii?

b.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2a: czy artykuł 221 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 należy interpretować w ten sposób, że rzeczone powiadomienie powinno zostać doręczone dłużnikowi w terminie trzech lat od powstania długu celnego, czy też wystarczy, żeby w powyższym terminie powiadomienie takie zostało do dłużnika wysłane?


( 1 ) Dz.U. 1992, L 302, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 4, s. 307.

( 2 ) Dz.U. 1993, L 253, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 6, s. 3.