201807200662013132018/C 276/172492018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180411121211

Lieta C-249/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV


C2762018LV1210120180411LV0017121121

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Lieta C-249/18)

2018/C 276/17Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētāja: CEVA Freight Holland BV

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi ( 1 ) 78. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka deklarētājs, veicot iegrāmatošanu, vēlāk, atsaucoties uz Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 ( 2 ), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 2913/92, 147. panta 1. punkta otro daļu var izvēlēties citu, zemāku importēto preču darījuma cenu, lai samazinātu muitas parādu?

2)

a)

Vai, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2913/92 221. panta 3. punktu, brīža, kad ir notikusi paziņošana muitas nodokļa parādniekam, noteikšana ir Savienības tiesību jautājums?

b)

Ja uz 2.a) jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, vai Regulas (EEK) Nr. 2913/92 221. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka muitas nodokļa parādniekam tajā minētais paziņojums ir jāsaņem trīs gadu laikā pēc muitas parāda rašanās brīža, vai arī pietiek ar to, ka paziņojums muitas nodokļa parādniekam šajā termiņā ir ticis nosūtīts?


( 1 ) 1992. gada 12. oktobra regula (OV 1992, L 302, 1. lpp.).

( 2 ) 1993. gada 2. jūlija regula (OV 1993, L 253, 1. lpp.).