201807200662013132018/C 276/172492018CJC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180411121211

Asia C-249/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.4.2018 – Staatssecretaris van Financiën v. CEVA Freight Holland BV


C2762018FI1210120180411FI0017121121

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.4.2018 – Staatssecretaris van Financiën v. CEVA Freight Holland BV

(Asia C-249/18)

2018/C 276/17Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastapuoli: CEVA Freight Holland BV

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 1 ) 78 artiklaa tulkittava siten, että ilmoittaja voi tileihin kirjaamisen yhteydessä tietyistä asetuksen N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 2 ) 147 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla vielä jälkikäteen valita maahan tuoduille tavaroille toisen, alhaisemman kauppahinnan tullivelan alentamiseksi?

2)

a.

Muodostaako asetuksen (ETY) N:o 2913/92 221 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa sen ajankohdan määrittäminen, jolloin tiedoksianto velalliselle on tapahtunut, unionin oikeutta koskevan kysymyksen?

b.

Mikäli kysymykseen 2a vastataan myöntävästi, onko asetuksen (ETY) N:o 2913/92 221 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että velallisen on täytynyt vastaanottaa siinä tarkoitettu tiedoksianto kolmen vuoden määräajassa tullivelan syntymisestä, vai riittääkö, että kyseinen tiedoksianto on tässä määräajassa lähetetty velalliselle?


( 1 ) Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 (EYVL 1992, L 302, s. 1).

( 2 ) Asetuksen N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EYVL 1993, L 253, s. 1).