28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/18


2018 m. balandžio 9 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-91/16 Italija / Komisija

(Byla C-247/18 P)

(2018/C 182/21)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato P. Gentili

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Italijos Respublika, remdamasi Teisingumo Teismo statuto 56 ir 58 straipsniais, prašo Teisingumo Teismo panaikinti 2018 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-91/16, įteiktą 2018 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo buvo prašyta panaikinti 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimą, įteiktą 2015 m. gruodžio 18 d., susijusį su Europos socialinio fondo paramos, skirtos veiksmų programai Sicilijos regionui, sumažinimu. Ši veiksmų programa patenka į Bendrijos paramos sistemą, skirtą struktūrinei Bendrijos paramai prie 1 tikslo priskirtiems Italijos regionams (POR Sicilija 2000-2006). Apeliantė taip pat prašo panaikinti minėtą Komisijos sprendimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Italijos Respublika pateikė apeliacinį skundą Teisingumo Teismui dėl 2018 m. sausio 25 d. sprendimo byloje T-91/16, kuriuo Bendrasis Teismas atmetė Italijos ieškinį dėl 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimo C(2015) 9413, įteikto 2015 m. gruodžio 18 d., susijusio su Europos socialinio fondo paramos, skirtos veiksmų programai Sicilijos regionui, sumažinimu. Ši veiksmų programa patenka į Bendrijos paramos sistemą, skirtą struktūrinei Bendrijos paramai prie 1 tikslo priskirtiems Italijos regionams (POR Sicilija 2000-2006).

Pirmasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1260/99 (1) 39 straipsnio, Reglamento Nr. 438/[2001] (2) 4, 6 ir 10 straipsnių, SESV 317 straipsnio bei įrodinėjimo naštos principo pažeidimu.

Bendrasis Teismas nenurodė, kad iš pačių jo nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog minėta procedūra, kurią Komisija pradėjo 2008 m., buvo susijusi su išlaidomis, jau patikrintomis 2005 ir 2006 m., ir kurių atžvilgiu pažeidimų nebuvo nustatyta; be to, neatsirado naujų faktinių aplinkybių.

Antrasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1260/99 39 straipsnio, Reglamento 1083/2006 (3) 100 straipsnio, Reglamento Nr. 1303/2013 (4) 45 straipsnio ir gero administravimo, rungimosi ir pasitikėjimo principų pažeidimu.

Nenurodydamas priežasčių Bendrasis Teismas nusprendė, kad pataisymo procedūra, per kurią Komisija iš esmės veikė taip, kad privalomas šešių mėnesių terminas galutiniam sprendimui priimti, kuris pradedamas skaičiuoti nuo išklausymo momento, būtų pradėtas skaičiuoti nuo jos pačios nustatyto momento (tai visiškai panaikino jo privalomąjį pobūdį), pagrįstai truko daugiau nei septynerius metus.

Trečiasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 12060/99 39 straipsnio 2 ir 3 dalių, Reglamento Nr. 438/2001 10 straipsnio pažeidimu ir faktinių aplinkybių iškraipymu.

Bendrasis Teismas pripažino, kad šiuo atveju nurodytas klaidų lygis labai skiriasi kai kalbama apie laikotarpius iki ir po 2006 m. gruodžio 31 d., ir kai kalbama apie išlaidas, susijusias su „atitinkamais“ arba kitais projektais. Tačiau jis nepagrįstai nusprendė, kad teisingas pataisymas, pagrįstas vienodo 32,65 % klaidų lygio, vienodai taikomo visiems programos metams ir visų rūšių projektams, ekstrapoliavimu. Taip buvo pažeisti pataisymo proporcingumo ir imčių reprezentatyvumo principai.


(1)  1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 31).

(2)  2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 438/2001 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų (OL L 63, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 132).

(3)  2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, p. 25).

(4)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, p. 320).